Disclaimer

Nederlands / Dutch

Uncomplicated besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website, in e-mail en prints. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd, niet meer juist of onvolledig is.

Uncomplicated is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie op deze website, in e-mail of print. Evenmin is Uncomplicated aansprakelijk voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website, noch voor-ander-schadeveroorzakend gebruik van de website.

Informatie die van essentieel belang is voor u dient altijd door u op juistheid te worden geverifieerd.

Zonder schriftelijke toestemming van Uncomplicated is het niet toegestaan om e-mail, op de site gepubliceerde werken en/of drukwerk informatie geheel of ten dele over te nemen.

Onderdelen welke vallen onder Uncomplicated zijn:

- Frank Hielckert
- Uncomplicated Photography

Uncomplicated heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen.

Engels/English

Uncomplicated pays the utmost attention to the reliability and relevance of the data on its website, e-mail and printwork. However, the possibility exists that certain information over time is outdated, incorrect or incomplete.

Uncomplicated is not liable for direct or indirect damage as a result of incorrect and/or incomplete information on this website, e-mail or prints. Nor is Uncomplicated liable for the existence of viruses and/or-other-injurious software for the benefit of the website nor for-other-injurious use of the website.

Information that is critical for you should always to be verified by you on accuracy.

Without the written permission of Uncomplicated, it is not allowed to use work or information from e-mail, published on the site and/or printed to take over in whole or in part.

Parts covered by Uncomplicated are:

- Frank Hielckert
- Uncomplicated Photography

Uncomplicated has the right to change the terms in this disclaimer to withdraw, change and/or supplement.