Algemene Voorwaarden van Uncomplicated

Artikel 1 / Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
Contractant: de rechtspersoons of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Uncomplicated een overeenkomst heeft gesloten.
Dienst: alle werkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van de overeenkomst. Daaronder vallen diensten met betrekking tot het (online) presenteren en promoten van contractant, zijn onderneming, zijn diensten en/of website en alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor contractant.
Uncomplicated: Uncomplicated eenmanszaak
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en rechten op knowhow.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen contractant en Uncomplicated op grond waarvan Uncomplicated diensten aan contractant levert.
Richtlijn: aanvullende voorwaarden die in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een specifieke dienst.
Storing: het in materiƫle zin niet voldoen van de dienst aan de in de overeenkomst vastgelegde functionele specificaties.

Artikel 2 / Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, betreffende levering door Uncomplicated van diensten aan contractant, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.
2.2 Als een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.3 Als deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Uncomplicated en contractant, dan wordt contractant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door Uncomplicated en de contractant zijn overeengekomen. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de verschillende documenten van de overeenkomst, geldt de volgende rangorde: a. de offerte/ het overeenkomstformulier; b. de Richtlijnen; c. de Algemene Voorwaarden.
2.5 Uncomplicated wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van contractant van de hand.
2.6 Uncomplicated is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging wordt via de website van Uncomplicated of op een andere wijze aan contractant bekend gemaakt. Als contractant de wijziging niet wenst te accepteren is contractant gerechtigd de overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in gaat.

Artikel 3 / Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Uncomplicated zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Alle aanvragen van de contractant zijn bindend en kunnen niet worden herroepen. De overeenkomst komt tot stand doordat een aanvraag van contractant door Uncomplicated wordt aanvaard of, afhankelijk van hetgeen eerder is, doordat Uncomplicated uitvoering geeft aan de aanvraag.
3.3 Uncomplicated is te allen tijde gerechtigd een aanvraag te weigeren (bijvoorbeeld als zij gerede twijfel heeft over de kredietwaardigheid van contractant), zonder dat hierdoor enig recht van contractant op schadevergoeding jegens Uncomplicated ontstaat. Uncomplicated is daarbij niet verplicht haar redenen in dit verband te vermelden.

Artikel 4 / Uitvoering dienstverlening
4.1 Uncomplicated zal haar best doen om de diensten, website en/of onderneming van contractant op de overeengekomen wijze te promoten en te presenteren.
4.2 Uncomplicated zal zich inspannen om de dienst binnen de overeengekomen termijn en volgens de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 Uncomplicated kan niet garanderen dat er geen storingen optreden. Uncomplicated doet haar uiterste best om de storingen met inachtneming van hetgeen in de overeenkomst is bepaald zo spoedig mogelijk te verhelpen.
4.4 Uncomplicated is gerechtigd de dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen (bijvoorbeeld in het kader van onderhoud) en deze steeds te verbeteren en aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat contractant enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.
4.5 Uncomplicated is gerechtigd voor de uitvoering van de dienst gebruik te maken van diensten van derden.
4.6 Als de uitvoering van de overeenkomst volgens Uncomplicated extra werkzaamheden met zich meebrengt, of als contractant of eventuele derden in opdracht van contractant, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat contractant onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), dan is Uncomplicated gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan contractant in rekening te brengen.

Artikel 5 / Medewerking door Contractant
5.1 Contractant zal, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Contractant zal onder meer alle benodigde gegevens en materialen voor de levering van de diensten op door Uncomplicated bekend gemaakte wijze en volgens de door haar bekend gemaakte (technische) specificaties tijdig verstrekken. Uncomplicated heeft het recht de eisen en (technische) specificaties tijdens de duur van de overeenkomst te wijzigen. Uncomplicated zal contractant via een brief of e-mail van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen.
5.2 Contractant staat ervoor in dat de in 5.1 bedoelde gegevens en materialen juist en volledig zijn. Hij garandeert dat het gebruik van deze gegevens en materialen door Uncomplicated overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden danwel anderszins niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Contractant garandeert ook dat zijn eigen gebruik van de dienst overeenstemt met de overeenkomst, waaronder deze Algemene Voorwaarden, en niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Contractant zal zich onthouden van ieder handelen dat de reputatie van Uncomplicated en haar diensten zou kunnen aantasten. Contractant vrijwaart Uncomplicated volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Uncomplicated ook voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
5.3 Contractant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Uncomplicated hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
5.4 Contractant zal zich steeds houden aan alle door Uncomplicated verstrekte of op de website van Uncomplicated bekendgemaakte richtlijnen voor het gebruik van de dienst.
5.5 Als in het kader van de dienst gebruik wordt gemaakt van inloggegevens dan dient contractant deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het geval van, of een vermoeden van, misbruik of diefstal van de inloggegevens dient contractant Uncomplicated direct op de hoogte te stellen zodat Uncomplicated de toegang tot de dienst kan blokkeren of andere passende maatregelen kan nemen. Contractant is aansprakelijk voor het gebruik van de dienst via zijn inloggegevens.
5.6 Als de contractant verhuist of het factuuradres van de contractant wijzigt, dan dient de contractant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en / of nieuwe factuuradres schriftelijk aan Uncomplicated mee te delen.

Artikel 6 / Vergoeding en betaling
6.1 Voor het gebruik van de dienst is contractant de overeengekomen vergoedingen verschuldigd. Alle verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en overige heffingen.
6.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de dienst.
6.3 Uncomplicated is gerechtigd de vergoedingen gedurende de looptijd van de overeenkomst te verhogen. Deze verhoging zal per brief of email aan contractant bekend worden gemaakt. Contractant is gerechtigd de overeenkomst binnen 14 dagen na deze bekendmaking op te zeggen als en voor zover (i) de verhoging van de totale waarde van de overeenkomst 10% of meer bedraagt en (ii) de inhoud van de overeenkomst verder niet verandert. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden en in te gaan op de datum waarop de verhoging ingaat. Dit recht tot opzegging geldt niet als de verhoging van de totale waarde van overeenkomst minder dan 10% bedraagt.
6.4 Uncomplicated is te allen tijde gerechtigd om van contractant een vooruitbetaling te verlangen.
6.5 Betaling dient te geschieden op de door Uncomplicated op de factuur aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van Uncomplicated leidend.
6.6 Enig beroep door contractant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

6.7 Indien contractant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is contractant over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 1% per maand in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, tot aan de datum van de algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend.
6.8 Vanaf de datum van verzuim is contractant naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van ā‚¬ 50,- (vijftig euro).
6.9 Uncomplicated is gerechtigd de kredietwaardigheid van contractant te onderzoeken. Indien wenselijk dient contractant, op eerste verzoek van Uncomplicated, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens Uncomplicated. Uncomplicated is in zodanig geval gerechtigd de dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen.

Artikel 7 / Intellectuele Eigendomsrechten
7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de dienst, en alle resultaten daarvan, blijven berusten bij Uncomplicated of bij de derde van wie Uncomplicated het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze diensten aan contractant ter beschikking te stellen. Gedurende de overeenkomst verleent Uncomplicated aan contractant een nietexclusief en niet-overdraagbaar recht om de dienst binnen zijn eigen onderneming en voor het overeengekomen doel te gebruiken.
7.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle materialen die contractant in het kader van de overeenkomst aan Uncomplicated ter beschikking stelt, blijven berusten bij contractant of bij de derde van wie contractant het recht heeft verkregen deze materialen aan Uncomplicated ter beschikking te stellen. Contractant verleent Uncomplicated het onbeperkte recht deze materialen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken (hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan te verveelvoudigen, te wijzigen of openbaar te maken).
7.3 Contractant staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Uncomplicated ter beschikking te stellen. Contractant vrijwaart Uncomplicated volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Uncomplicated eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
7.4 Het is contractant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van Uncomplicated of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen.
7.5 Alle door Uncomplicated uit hoofde van de overeenkomst verstrekte gebruiksrechten vervallen bij het einde van de overeenkomst van rechtswege.

Artikel 8 / Privacy en Geheimhouding
8.1 Om de dienst te kunnen aanbieden verwerkt Uncomplicated persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand. Uncomplicated draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
8.2 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
8.3 Partijen leggen de in 8.2 genoemde verplichting tevens op aan hun werknemers en aan door hen, ter uitvoering van de overeenkomst, ingeschakelde derden.

Artikel 9 / Garanties en aansprakelijkheid
9.1 Uncomplicated zal zich steeds inspannen de dienst volgens de overeengekomen functionele specificaties te leveren, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties terzake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Met name garandeert Uncomplicated niet dat: - de dienst ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en gebreken en/of storingen, en dat gebreken of storingen (tijdig) kunnen worden verholpen; - contractant met behulp van de dienst bepaalde omzetten, klanten of traffic genereert; - derden niet de voor de dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
9.2 Uncomplicated is niet aansprakelijk voor schade geleden door contractant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Uncomplicated in welk geval Uncomplicated uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.
9.3 De totale aansprakelijkheid van Uncomplicated bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende dienst door contractant te betalen vergoeding. Als er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan Ć©Ć©n jaar, dan wordt de vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan Euro 2.000,- per gebeurtenis. Daarbij wordt een reeks van gebeurtenissen als Ć©Ć©n gebeurtenis beschouwd.
9.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de kosten die de contractant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Uncomplicated te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Uncomplicated wel aan de overeenkomst beantwoordt; - redelijke kosten voor het langer operationeel houden van het oude systeem van de contractant, verminderd met de besparingen; - redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
9.5 Iedere aansprakelijkheid van Uncomplicated voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
9.6 Uncomplicated is in geen geval aansprakelijk voor schade aan de zijde van contractant welke is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de dienst.
9.7 Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, als niet binnen 6 (zes) maanden na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens de contractant is ingesteld.

Artikel 10 / Opschorting
10.1 Uncomplicated is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten als contractant te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, of als Uncomplicated het vermoeden heeft dat contractant in strijd handelt met artikel 5, 7.3 of 7.4, of gegronde vrees heeft dat contractant niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan Uncomplicated toekomend recht. Gedurende de periode van opschorting blijft de verplichting tot betaling van de vergoedingen onverkort bestaan. 10.2 Zodra contractant alsnog de overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal Uncomplicated de opschorting opheffen. Uncomplicated is gerechtigd om voor de opheffing van de opschorting een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 11 / Duur van de Overeenkomst
11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor een initiƫle periode van ƩƩn (1) jaar. Na afloop van deze initiƫle periode wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met periodes van ƩƩn (1) jaar, tenzij de overeenkomst door een van de partijen uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van de contractperiode schriftelijk wordt opgezegd.
11.2 Onverminderd alle overige rechten, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij: - surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend; - in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.
11.3 Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is Uncomplicated gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of buitengerechtelijk te ontbinden indien contractant: - niet voldoet aan haar verplichtingen uit 5, 7.3 of 7.4; - op een andere wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.
11.4 Opzegging of ontbinding van de overeenkomst ontslaat contractant nimmer van enige betalingsverplichting ter zake van al door Uncomplicated geleverde diensten. Bedragen die Uncomplicated voor de beƫindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beƫindiging direct opeisbaar.
11.5 Direct na beƫindiging van de overeenkomst retourneert contractant al hetgeen Uncomplicated in het kader van de overeenkomst aan contractant ter beschikking heeft gesteld en staakt contractant het gebruik van de dienst.
11.6 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beƫindiging van de overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beƫindiging onverminderd van kracht.

Artikel 12 / Slotbepalingen
12.1 Uncomplicated is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de contractant de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan haar dochter- of groepsmaatschappijen, aan een derde (bijvoorbeeld in geval van overgang van onderneming) of in onder aanneming uit te besteden. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle. Uncomplicated is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nr. 08171830.

Richtlijnen en dienstbeschrijving websites

1. Inleiding
Deze richtlijnen en dienstbeschrijving websites (ā€œRichtlijnenā€) vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Uncomplicated (ā€œAlgemene Voorwaardenā€) en zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Uncomplicated en de contractant met betrekking tot het leveren van een website en bijbehorende diensten. Door de overeenkomst aan te gaan verklaart contractant dat hij kennis heeft genomen van de richtlijnen en instemt met de inhoud daarvan. Uncomplicated behoudt zich het recht voor deze richtlijnen te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen conform artikel 2.6 van de Algemene Voorwaarden via de website www.uncomplicated.nl bekend worden gemaakt.

2. Definities
In deze richtlijnen wordt gebruik gemaakt van de hieronder, en de in Artikel 1 van de Algemene Voorwaarden, opgenomen definities.

Software: de CMS software (inclusief eventuele plug-ins, themaā€™s en/of andere overeengekomen websitesoftware), in object code.
CMS software: de Content Management Systeem software.
Server: de server waarop de Website wordt gehost.
Website: de door Uncomplicated voor contractant ontwikkelde website, inclusief de Software en, indien overeengekomen de Uncomplicated content.
Uncomplicated Content: de door Uncomplicated op de website geplaatste content (niet afkomstig van contractant), waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan de look & feel, teksten, fotoā€™s, filmmateriaal en eventuele andere materialen.
Content: de content die door contractant zelf (danwel op verzoek van contractant door Uncomplicated) of door derden op de website wordt geplaatst, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan, teksten, fotoā€™s, filmmateriaal en eventuele andere materialen.
URL: de domeinnaam toegekend aan Website.
Registry: de organisatie waar de URL is geregistreerd, waaronder mede doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

3. Ontwikkeling en oplevering van de Website
3.1 Uncomplicated zal zich inspannen om binnen de overeengekomen termijnen en volgens de overeengekomen specificaties de website te ontwerpen, ontwikkelen en op te leveren, met inachtneming van de schriftelijk met contractant overeengekomen afspraken, procedures en technieken.

3.2 Contractant is ermee bekend dat een goede samenwerking en communicatie cruciaal is om tot een goede ontwikkeling van de website te komen. Bijvoorbeeld op het gebied van specificaties, functies, look & feel, lay-out, content en andere materialen die uitgewisseld zullen moeten worden. Contractant zal deze informatie en materialen steeds tijdig opleveren en staat ervoor in dat alle door hem verstrekte content, en alle overige informatie, juist en volledig is, alsmede dat hij gerechtigd is deze content voor de website te gebruiken.
3.3 Uncomplicated kan van contractant verlangen om voorafgaand aan de start van de ontwikkelingswerkzaamheden een schriftelijk akkoord op de specificaties of het ontwerp te geven. Uncomplicated is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat zij dit akkoord heeft ontvangen. Eventuele schade en kosten als gevolg van deze opschorting mogen door Uncomplicated bij contractant in rekening worden gebracht.
3.4 In het kader van de ontwikkeling van de website zal Uncomplicated, namens contractant, de overeengekomen software downloaden, inrichten en installeren.
3.5 Bij de uitvoering van de ontwerp- en ontwikkelingswerkzaamheden zal Uncomplicated haar best doen om redelijke en tijdig gegeven instructies van contractant zo veel mogelijk in acht nemen, mits zij deze instructies technisch en anderszins verantwoord acht, deze passen binnen de door Uncomplicated te bepalen grenzen van redelijkheid en niet leiden tot meerwerk.
3.6 Oplevering vindt plaats door het per e-mail toezenden van een link naar de website. Na de ontvangst van deze e-mail heeft contractant 5 werkdagen de tijd om eventuele aanpassingen door te geven aan Uncomplicated. Indien deze door Uncomplicated worden geaccepteerd zal Uncomplicated de aanpassingen verwerken en de aangepaste website opnieuw opleveren. Na deze aanpassingsronde geldt de website in ieder geval als geaccepteerd. Contractant kan eventuele nieuwe aanpassingen zelf met behulp van de software doorvoeren.
3.7 De website wordt geacht te zijn geaccepteerd door contractant: - indien contractant niet binnen de termijnen van 5 werkdagen een verzoek tot aanpassing bij Uncomplicated heeft ingediend; danwel - indien de website conform artikel 3.6 na afloop van de aanpassingsronde door Uncomplicated wordt opgeleverd.
3.8 Na de acceptatie zal Uncomplicated de website live zetten en koppelen aan de overeengekomen URL.
3.9 Uncomplicated garandeert niet dat de website zonder onderbreking of gebreken zal werken en evenmin dat eventuele gebreken kunnen worden opgelost of verbeterd. Uncomplicated zal zich naar beste vermogen inspannen om de aan haar toerekenbare fouten in de website binnen een redelijke termijn te herstellen, indien deze binnen een periode van drie maanden na de acceptatie zoals bedoeld in artikel 3.7 zijn gemeld.

4. Gebruik van de Software
4.1 Gedurende de duur van de overeenkomst verleent Uncomplicated contractant een niet-exclusieve, beperkte en niet-overdraagbare licentie met betrekking tot de software. Contractant is uitsluitend gerechtigd de software te gebruiken (via de aan hem toegekende wachtwoord en gebruiksnaam) op de server ten behoeve van het gebruik (het wijzigen, ontwikkelen en aanpassen daar onder begrepen) van de website. Contractant is niet gerechtigd de software geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen, toegankelijk te maken, over te dragen aan of op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor enige derde. Tevens is het contractant niet toegestaan aanpassingen of wijzigingen in de software aan te brengen, reservekopieƫn van de software te maken, de software te decompileren, de code te verveelvoudigen of anderszins de software aan reverse engineering te onderwerpen.

4.2 Contractant erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software uitsluitend toekomen aan Uncomplicated en of haar licentiegevers. Niets uit de overeenkomst strekt tot de overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten.
4.3 Het is Uncomplicated toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software, voor zover dit de afgesproken werking niet nadelig beĆÆnvloedt. Het is contractant niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.
4.4 Contractant verkrijgt via een wachtwoord en toegangscode toegang tot software en daarmee tot de website. Contractant is volledig aansprakelijk voor al het gebruik van de website (inclusief de wijzigingen en verwijderingen) via zijn toegang tot de software. WordPress Indien de Website wordt gebouwd op basis van de CMS Sofware van WordPress geldt in afwijking van voorgaande bepalingen (4.1 t/m 4.3) het volgende:
4.5 Contractant is er mee bekend en akkoord dat de Software afkomstig is van derden (bijvoorbeeld WordPress en/of rechthebbenden met betrekking tot de plug-ins en/of themaā€™s) en dat Uncomplicated niet kan instaan voor de werking van deze software. Door de overeenkomst aan te gaan geeft contractant Uncomplicated opdracht om de software ten behoeve van de ontwikkeling van de website te downloaden en te gebruiken ten behoeve van de ontwikkeling en oplevering van de website.
4.6 Op het gebruik van de software de licentievoorwaarden van wordPress (GPLv2) van toepassing zijn. De overeenkomst voor het gebruik van de software komt tot stand tussen contractant en wordPress (en/of de ontwikkelaar van de plug-in of het thema). Uncomplicated is geen partij bij deze overeenkomst.

 

5. URL
5.1 Uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen zal Uncomplicated de URL aanvragen en registreren bij de Registry van de URL. Contractant is ermee bekend en akkoord dat op de aanvraag en de registratie bij de Registry en het gebruik van de domeinnaam de Algemene Voorwaarden en andere regels van de Registry van toepassing zijn. Op verzoek van contractant zal Uncomplicated deze Algemene Voorwaarden en regels aan contractant doen toekomen.
5.2 Contractant is ermee bekend dat de registry de aanvragen van domeinnamen behandelt op volgorde van binnenkomst. De registry beslist over de uiteindelijke toekenning van de URL. Uncomplicated zal haar uiterste best doen om de URL voor contractant aan te vragen maar kan geen enkele garantie geven op het succesvol registreren van de URL door Uncomplicated bij de Registry.
5.3 Indien contractant (of een derde in opdracht van contractant) voorafgaand aan de overeenkomst al een URL heeft geregistreerd, welke contractant in het kader van de overeenkomst wenst te gebruiken, dient contractant er zorg voor te dragen dat deze wordt overgedragen aan Uncomplicated. Contractant zal Uncomplicated steeds alle voor de overdracht benodigde informatie verschaffen en medewerking verlenen, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen het opvragen van de verhuiscode bij de huidige provider en het verstrekken van de opdracht tot de overdracht van de URL.

6. Hosting
6.1 Indien overeengekomen, zal Uncomplicated de website hosten op een door haar aan te wijzen (gedeelde) server. Uncomplicated zal zich ervoor inspannen dat de website via deze server bereikbaar is, conform de schriftelijk overeengekomen specificaties.
6.2 Uncomplicated garandeert (mede wegens de aard van het internet) niet dat website ononderbroken zal werken en continu beschikbaar zal zijn. Uncomplicated zal de hostingdienst met zorg uitvoeren en zich inspannen de dienst conform de overeengekomen specificaties op te leveren, zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties of toezeggingen.
6.3 Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van de server en andere systemen en infrastructuur is beperkt tot de overeengekomen maxima. Op het gebruik daarvan zijn de huisregels en ā€˜fair-use-policyā€™ van Uncomplicated van toepassing.
6.4 Uncomplicated verbindt zich tot het verzorgen en aan de stand der techniek aanpassen van de beveiliging van de server en zal haar best doen om onbevoegde toegang tot en onbevoegd aanpassen van de website te voorkomen.
6.5 Het verzorgen van een back-up-, uitwijk- of recoverydienst maakt geen onderdeel uit van de dienst, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Uncomplicated is dan ook niet aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van (delen van) de website. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een kopie of back up van de inhoud van de website.
6.6 Uncomplicated is gerechtigd de hostingdienst geheel of gedeeltelijk, tijdelijk, buiten gebruik te stellen voor onderhoud aan de server of de gebruikte software of infrastructuur. Uncomplicated zal haar uiterste best doen om de buitengebruikstelling niet langer te laten duren dan noodzakelijk en, zo mogelijk, buiten kantoortijden te laten plaatsvinden.
6.7 In aanvulling op voorgaande is Uncomplicated eveneens gerechtigd de hostingdienst op te schorten en de website ontoegankelijk te maken, teneinde eventuele aansprakelijkheid jegens derden (als gevolg van handelingen van contractant of de inhoud van de website) te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken.
6.8 Indien Uncomplicated op grond van een verzoek of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van contractant of haar website, is Uncomplicated gerechtigd om alle daaraan verbonden kosten, conform haar standaard uurtarief, bij contractant in rekening te brengen.
6.9 De overeenkomst tot het leveren van hostingdiensten wordt aangegaan voor de minimale duur van een jaar na acceptatie van de website als bedoeld in artikel 3.7

7. Onderhoud en Support
7.1 Direct na de oplevering van de website zal Uncomplicated een handleiding voor het gebruik van de software verstrekken en, op verzoek van contractant, support leveren voor gebruik van de Software/Website. Deze support bestaat uitsluitend uit: - het verstrekken van voorlichting met betrekking tot de plaatsing en wijziging van content; - het toelichten van de rapportage; - het adviseren over andere bestaande producten die Uncomplicated aanbiedt.
7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt contractant zelf zorg voor het onderhoud en beheer van de software en de website en het verlenen van ondersteuning aan de technische en inhoudelijke beheerders van de website.
7.3 Indien contractant gebruik wil maken van aanvullend onderhoud en support dient hij met UncomplicatedĀ Ā  een aanvullende schriftelijke overeenkomst te sluiten.
7.4 Contractant is ermee bekend dat er regelmatig updates en upgrades voor de software worden uitgebracht. Deze worden via de CMS Software bekend gemaakt. De installatie van de updates of upgrades (of juist het niet instaleren daarvan) kunnen de werking van de website beĆÆnvloeden. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet installeren van de updates of upgrades en de gevolgen daarvan. Uncomplicated staat er niet voor in dat de website goed functioneert met de updates of upgrades.

8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1. Onverminderd artikel 8.2 en 8.3, berusten alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen ā€“ maar niet tot beperkt ā€“ auteursrechten) die ten aanzien van de specifiek voor contractant ontwikkelde resultaten (website) kunnen worden uitgeoefend, bij contractant. Deze rechten worden op grond van de overeenkomst door Uncomplicated op het moment van het ontstaan daarvan aan contractant overgedragen, onder de opschortende voorwaarde dat contractant heeft voldaan aan haar betalingsverlichting voortvloeiende uit de overeenkomst.
8.2 Van de overdrachtsverplichting van lid 1 zijn uitgezonderd de resultaten waarop intellectuele-eigendomsrechten van Uncomplicated rusten en die niet specifiek in verband met (de uitvoering van) de overeenkomst tussen Uncomplicated en contractant tot stand zijn gebracht. Bijvoorbeeld reeds bestaand software of Uncomplicated content die ook voor andere partijen wordt gebruikt. Ten aanzien van de intellectuele-eigendomsrechten van de in dit artikellid bedoelde resultaten verleent de Uncomplicated aan contractant kosteloos een niet-exclusief en eeuwigdurend gebruiksrecht.
8.3 Van de overdrachtsverplichting van artikel 8.1 zijn eveneens uitgezonderd de resultaten van de werkzaamheden, die tot stand worden gebracht met gebruikmaking van werken waarop intellectuele-eigendomsrechten van derden rusten (bijvoorbeeld de Software of Uncomplicated content die afkomstig is van haar licentiegevers, waaronder stockfotoā€™s).

9. Persoonsgegevens
9.1 Via de website kan contractant persoonsgegevens (bijvoorbeeld van zijn klanten of bezoekers) (laten) invoeren en dus verwerken. Contractant is verantwoordelijke voor deze persoonsgegevens, in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (ā€˜ Wbpā€™ ). Contractant garandeert dat zijn gebruik in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wbp en de Telecommunicatiewet) en vrijwaart UncomplicatedĀ Ā  voor alle kosten en schade dienaangaande.
9.2 Uncomplicated treedt uitsluitend op als bewerker van de persoonsgegevens. Zij draagt er zorg voor dat de verwerking geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wbp en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, verminking, onbevoegd gebruik of toegang of ander onrechtmatig gebruik.